رفتن به محتوای اصلی

منابع انسانی

ردیف تخصص تعداد نفرات میانگین سابقه کار
1 کارشناس ارشد برق 4 14سال
2 کارشناسی ارشد مهندسی نفت 1 4سال
3 MBA 2 4سال