منابع انسانی

ردیف تخصص تعداد نفرات میانگین سابقه کار
1 کارشناس ارشد برق 4 14سال
2 کارشناسی ارشد مهندسی نفت 1 4سال
3 MBA 1 5سال
4 کارشناس مهندسی برق 2 8سال
5 کارشناس مهندسی صنایع 2 6سال
6 کارشناس مهندسی مکانیک 1 5سال
7 کارشناس مهندسی عمران 4 9سال
8 تکنسین فنی 7 9سال
9 تکنسین اجرایی 18 6سال
10 کارشناس حسابداری 4 7سال
11 کارشناس علوم انسانی 4 3سال